بحران بی‌اعتمادی به اثربخشی واکسن‌ها

تحقیقات جدید درباره رویکرد جهان به ایمن سازی نشان می دهد که اعتماد مردم به واکسن ها از هر زمان دیگری کمتر شده‌است. بنیاد پژوهش «ولکام تراست» می گوید که نزدیک به یک پنجم مردم اروپا به کارایی واکسن ها شک دارند یا به آن اعتقادی ندارند. اما در کشورهای در حال توسعه میزان اعتماد به مراتب بالاتر است. مینا جوشقانی گزارش می دهد.