یافته‌ای جدید درباره چگونگی پیدایش منظومه شمسی؛ برخورد شدید در شکل‌گیری سیاره‌ها در کار نبوده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یافته‌ای جدید درباره چگونگی پیدایش منظومه شمسی

ناسا می‌گوید بعد از مطرح شدن یک تحقیق جدید در مورد چگونگی تشکیل سیارات منظومه شمسی، کتاب‌های علمی در این مورد باید بازنویسی شوند. تحقیق جدید تئوری غالبی را رد می‌کند که می‌گوید این سیاره‌ها پس از برخورد با یکدیگر توده بزرگتری را به وجود آورده‌اند و جهان کنونی را تشکیل داده‌اند. این تحقیق می گوید شروع شکل گیری جهان بسیار آرامتر بوده است.

پالاب گوش گزارش می‌دهد

موضوعات مرتبط