پژوهشگران بریتانیایی به دنبال حلقه گمشده شیوع کرونا؛ نقشه ژنتیک کلید معما

پژوهشگران بریتانیایی به دنبال حلقه گمشده شیوع کرونا؛ نقشه ژنتیک کلید معما

پژوهشگران در دانشگاه لیورپول بریتانیا می گویند با رسیدن به نقشه ژنتیکی ویروس کرونا در بیماران مختلف، شاید بتوان نحوه سرایت بیماری کوئید نوزده را از یک فرد به فرد دیگر مشخص کرد. آنها می‌گویند انجام این کار چند ساعته ممکن است.

فرگوش والش گزارش می‌دهد.