چرا در قرنطینه کابوس می‌بینیم؟

چرا در قرنطینه کابوس می‌بینیم؟

شیوع ویروس و نگرانی از کرونا از یک طرف، قرنطینه و بحران اقتصادی از طرف دیگر، خواب را از چشم خیلی‌ها در گوشه و کنار دنیا ربوده‌است. خیلی‌ها هم می‌گویند وقتی که خوابشان می‌برد کابوس می‌بینند. یک استاد دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد بیشتر توضیح می‌دهد.