آزمایش‌های مربوط به کرونا و اهمیت آنها

آزمایش‌های مربوط به کرونا و اهمیت آنها

این روزها آزمایش در مسائل مربوط به کرونا بسیار پراهمیت است و در مورد آن زیاد می شنویم. بسیاری از دولت‌ها آزمایش گسترده را برای کنترل کرونا حیاتی می دانند. مدیریت آزمایش در کشورها متفاوت است.

کریس موریس گزارش می‌دهد.