مرغ تولید شده در آزمایشگاه بر سر میز رستوران

مرغ تولید شده در آزمایشگاه بر سر میز رستوران

اخیرا لحظه‌ای تاریخی در صنعت تولید مواد غذایی ثبت شد. برای اولین بار یک رستوران در سنگاپور غذایی سرو کرد که در آن از گوشت مرغ تولید شده در آزمایشگاه استفاده شده بود.

تام برادا گزارش می‌دهد.