پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دو دست پیوندی؛ ارمغان یازده ساعت عمل برای پسر بچه هشت ساله

پسر بچه ای هشت ساله در آمریکا کم سن و سال ترین دریافت کننده دو عضو پیوندی شده است. به بدن زایون هاروی دو دست پیوند زده شده..او می گوید بیدارشدن و دیدن دست های جدید «عجیب ولی خوب» است. عمل پیوند او ۱۱ ساعت طول کشیده. اندی بیت گزارش می دهد.