پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز جوانی؛ به جای قرص و دارو، برنامه ورزش و نرمش

اکسیژن بیشتری به شش‌هایتان بفرستید تا جوان تر بمانید. در ادامه مجموعه گزارش های راز جوانی، که به نقش ورزش در تندرستی سالمندان می پردازه، امیر پیام به دیدن یک پزشک ورزشکار رفته که در نسخه هاش به جای قرص و دارو، برنامه ورزش و نرمش می نویسد و حتی موقع معاینه با بیمارانش راه می رود و نمی گذارد آنها بی تحرک بمانند .