پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا دانشمندان به ذره هیگز علاقه‌مندند؟

آیا فکر کرده اید که چرا وقتی روی ترازو می روید، ترازو عددی را نشان می دهد؟ به زبان کمی علمی تر چرا اجسام جرم دارند؟ دلیلش وجود ذره ای است به نام هیگز که در مرکز تحقیقات هسته ای اروپا - سرن- اثبات شد. نعیمه نامجو در دومین گزارشش از سرن از دلیل علاقه دانشمندان به کشف این ذره می گوید.