پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عجایب عمیق ترین گودال اقیانوس های جهان

گودال مارینانا ژرف ترین نقطه اقیانوس های جهان است. در این نقطه که در عمق یازده کیلومتری اقیانوس آرام قرار دارد، عجایبی نهفته که پژوهشگران در اتفاقی کم سابقه توانسته اند بخشی از آن را ثبت کنند. دیوید شوکمن خبرنگار بی بی سی گزارش می دهد.