جستجوگر نسخه بتای سرویس جهانی بی بی سی شامل نتایج مربوط به بایگانی همه سرویس جهانی نمی شود. این محتوا وجود دارد ولی با جستجوگر بتا قابل دسترس نیست.