شوماخر؛ پسر کو ندارد نشان از پدر

شوماخر؛ پسر کو ندارد نشان از پدر

میک شوماخر پسرمایکل یا میشائیل شوماخر قهرمان مشهور مسابقات فرمول یک، برنده مسابقات فرمول سه اروپا شد. این مسابقات درهوکنهایم در شمال غرب آلمان برگزار شد. بسیاری حالا می گویند میک شوماخر می خواهد پا جای پای پدرش بگذارد و به سرعت به فرمول یک راه پیدا کند.

تیم آلمن گزارش می‌دهد.