رای فدراسیون جهانی جودو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رای فدراسیون جهانی جودو

روبرو نشدن ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی برای اولین بار باعث محرومیت یک فدراسیون ورزشی در ایران شد. فدراسیون جهانی جودو، ایران را از تمامی فعالیت‌های مرتبط با این ورزش تعلیق کرده. این فدراسیون گفته این تصمیم پس از اتفاقاتی است که در مسابقات جهانی جودو در توکیو برای سعید ملایی رخ داده. اتفاقی که ممکن است ورزش ایران را در آینده با مشکلات دیگری هم روبرو کند.

کاوه مشکات گزارش می‌دهد:

موضوعات مرتبط