زنان در آزادی؛ گفتگو با شیرین پس از بازی ایران و کامبوج

حضور زنان ایران در ورزشگاه؛