راز شهر بکوجی در اتیوپی در پرورش قهرمانان دو چیست؟

شهری کوچک در منطقه کوهستانی اتیوپی، زادگاه تعداد زیادی از بهترین دونده های جهان است. شانزده مدال آور المپیکی و ده ها قهرمان مسابقات جهانی، در این شهر پای شان به دویدن باز شده است. اما راز این شهر چیست؟

امانوئل اگونزا گزارش می دهد.