پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز شهر بکوجی در اتیوپی در پرورش قهرمانان دو چیست؟

شهری کوچک در منطقه کوهستانی اتیوپی، زادگاه تعداد زیادی از بهترین دونده های جهان است. شانزده مدال آور المپیکی و ده ها قهرمان مسابقات جهانی، در این شهر پای شان به دویدن باز شده است. اما راز این شهر چیست؟

امانوئل اگونزا گزارش می دهد.