کنگو

  1. Video content

    Video caption: درخواست برای رسیدی به وضعیت اضطراری ابولا در کنگو

    سازمان های کمک رسان از کشورها خواسته اند تا به وضعیت اضطراری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو رسیدگی کنند.

  2. Video content

    Video caption: وضعیت اضطراری ابولا در کنگو

    وزیر بهداشت کنگو از اقدام سازمان بهداشت جهانی در اعلام وضعیت بحرانی برای شیوع ابولا در این کشور استقبال کرده است.