صندوق بین المللی پول

 1. فریدون خاوند

  تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد در پاریس

  چین و ماچین

  طی چند ماه گذشته نشانه های تشویش در مهم ترین کانون های مالی جهان رو به افزایش گذاشته و خوشبینی و آرامش و اعتماد نسبی که پیش از این کم و بیش در فضای اقتصاد بین المللی دیده میشد، جای خود را به بدبینی، تردید و نگرانی سپرده است. ترس از فراهم آمدن یک رکود پر دامنه در اقتصاد جهانی دلایل گوناگون دارد که مهم ترین آنها گسترش چشمگیر تنش ها در عرصه بازرگانی جهانی است.

  خبر کامل
  next