٩ روز تا انتخابات آمریکا؛ فاصله دو رقیب کمتر شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

٩ روز تا انتخابات آمریکا؛ فاصله دو رقیب کمتر شد

در ویژه‌برنامه شمارش معکوس انتخابات آمریکا در چشم‌اندازی بامدادی به صورت روزانه نگاهی می‌اندازیم به تازه‌ترین نظرسنجی‌ها.