جدول برنامه های تلویزیون

شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ (۲۰۱۷/۰۵/۲۷) تا جمعه ۱۳۹۶/۰۳/۱۲(۲۰۱۷/۰۶/۰۲)

* نشانه نخستین نوبت نمایش هر برنامه است

شنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ دیدبان
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ پرگار
۰۵:۳۰ ۰۵:۳۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ تاریخ جهان
۰۶:۳۰ ۰۶:۳۰ ۰۷:۳۰ ۰۲.۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۷:۳۰ ۰۷:۳۰ ۰۸:۳۰ ۰۳.۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۸:۳۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ ۰۴.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ ۰۵.۰۰ صفحه ۲ آخرهفته
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ کلیک
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ۰۶.۳۰ آپارات - فانوس گلستان
۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ ۰۷.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳.۰۰ ۰۸.۰۰ ۳۷ درجه
۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۳۰ ۰۸.۳۰ شیادها
جدول برنامه های تلویزیون ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۳۰ ۰۹:۳۰ بلور بنفش
۱۴.۳۰ ۱۴.۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ تاریخ جهان
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶.۰۰ ۱۱:۰۰ به عبارت دیگر؛ گفت‌وگو با جیمز میچل
۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۳۰ ۱۱:۳۰ داستان زندگی
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳.۰۰ فرش قرمز
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰ خبرنگاران*
۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴.۳۰ ۳۷ درجه
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ #شما *
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶.۰۰ غذاهای نیم ساعته جِیمی*
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰ خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۱:۴۰ ۱۶:۴۰ پرگار - انقلاب اکتبر
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ دیدبان
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ خبر
۰۰:۱۰ ۰۰:۱۰ ۰۰:۴۰ ۱۹:۴۰ شیادها
۰۰:۴۰ ۰۰:۴۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۰۱:۴۰ ۰۱:۴۰ ۰۲:۳۰ ۲۱:۳۰ تاریخ جهان
۰۲:۴۰ ۰۲:۴۰ ۰۳:۳۰ ۲۲:۳۰ #شما (بازپخش)
۰۳:۱۰ ۰۳:۱۰ ۰۴:۰۰ ۲۳:۰۰ تماشا
۰۴:۴۰ ۰۴:۴۰ ۰۴:۳۰ ۲۳:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
یکشنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ خبرنگاران
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۰۵:۳۰ ۰۵:۳۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ تاریخ جهان
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲.۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ بلور بنفش
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ موسیقی با جولز هالند
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸.۰۰ کلیک
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸.۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹.۳۰ #شما (بازپخش)
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ تاریخ جهان
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ دیدبان
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱.۳۰ برنامه نویسی؛ سهم زنان چه شد؟
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳.۰۰ غذاهای نیم ساعته جِیمی
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۸:۳۵ ۱۸:۳۵ ۱۹:۰۵ ۱۴.۰۵ رازهای پنهان موزه
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ #شما *
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶.۰۰ تماشا*
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۱:۴۰ ۱۶.۴۰ داستان زندگی*
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷.۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸.۳۰ خبرنگاران
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹۰۰ خبر
۰۰:۰۵ ۰۰:۰۵ ۰۰:۳۵ ۱۹.۳۵ آپارات - فانوس گلستان
۰۱:۰۵ ۰۱:۰۵ ۰۱:۳۵ ۲۰.۳۵ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۰۲:۰۵ ۰۲:۰۵ ۰۲:۳۵ ۲۱:۳۵ تاریخ جهان
۰۳:۰۵ ۰۳:۰۵ ۰۳:۳۵ ۲۲:۳۵ #شما
۰۴:۰۵ ۰۴:۰۵ ۰۴:۳۵ ۲۳:۰۵ به عبارت دیگر؛ گفت‌وگو با جیمز میچل
۰۴:۳۵ ۰۴:۳۵ ۰۵:۰۵ ۲۳:۳۵ مرور خبرها (بازپخش)
دوشنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ ۳۷ درجه
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ تاریخ جهان
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲:۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۳۰ ۰۵.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ ۳۷ درجه
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱.۳۰ ۰۶.۳۰ داستان زندگی
۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۳۰ ۰۷:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲.۳۰ ۱۲.۳۰ ۱۳.۰۰ ۰۸.۰۰ بلور بنفش
۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۳۰ ۰۹:۳۰ #شما (بازپخش)
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ تاریخ جهان۲۰۱۳
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶.۰۰ ۱۱:۰۰ بلور بنفش
۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۳۰ ۱۱.۳۰ موسیقی با جولز هالند
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳.۰۰ تماشا
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۸:۳۵ ۱۸:۳۵ ۱۹:۰۵ ۱۴.۰۵ کلیک
۱۹:۰۵ ۱۹:۰۵ ۱۹:۳۵ ۱۴.۳۵ خبرنگاران
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ #شما *
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶.۰۰ ماموریت مرگ آفرین - از شمالگان تا جنوبگان
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۱:۴۰ ۱۶.۴۰ ناپلئون *
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ به عبارت دیگر؛ گفت‌وگو با جیمز میچل
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ خبر
۰۰:۰۵ ۰۰:۰۵ ۰۰:۳۵ ۱۹:۳۵ پرگار
۰۱:۰۵ ۰۱:۰۵ ۰۱.۳۵ ۲۰:۲۵ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۰۲:۰۵ ۰۲:۰۵ ۰۲:۲۵ ۲۱:۲۵ تاریخ جهان
۰۳:۰۵ ۰۳:۰۵ ۰۳;۲۵ ۲۲:۲۵ #شما (بازپخش)
۰۳;۳۵ ۰۳;۳۵ ۰۳;۵۵ ۲۲;۵۵ بلور بنفش
۰۴:۰۵ ۰۴:۰۵ ۰۴:۲۵ ۲۳:۲۵ مرور خبرها (بازپخش)
سه شنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ تماشا
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ تاریخ جهان
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲:۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ تماشا
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱.۳۰ ۰۶.۳۰ پرگار - انقلاب اکتبر
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲.۳۰ ۰۷.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲.۳۰ ۱۲.۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸.۰۰ غذاهای نیم ساعته جِیمی
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳.۳۰ ۰۸:۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۳۰ ۰۹.۳۰ #شما (بازپخش)
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ تاریخ جهان
۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ خبرنگاران
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ ۱۱.۳۰ آپارات - فانوس گلستان
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳.۰۰ بلور بنفش
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۸:۳۵ ۱۸:۳۵ ۱۹:۰۵ ۱۴.۰۵ به عبارت دیگر* گفت‌وگو با محسن کدیور
۱۹:۰۵ ۱۹:۰۵ ۱۹:۳۵ ۱۴.۳۵ ماموریت مرگ آفرین - از شمالگان تا جنوبگان
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ #شما *
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶.۰۰ کلیک
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۱:۰۵ ۲۱:۰۵ ۲۱:۳۵ ۱۶.۳۵ عبدالکریم سروش - معرفت و مدارا
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ صفحه ۲*
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ خبر
۰۰:۱۰ ۰۰:۱۰ ۰۰:۴۰ ۱۹:۴۰ برنامه نویسی؛ سهم زنان چه شد؟
۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۰۲:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۱:۳۰ تاریخ جهان
۰۳:۰۰ ۰۳:۰۰ ۰۳:۳۰ ۲۲:۳۰ #شما
۰۳:۳۰ ۰۳:۳۰ ۰۴:۰۰ ۲۳:۰۰ ۳۷ درجه
۰۴:۰۰ ۰۴:۰۰ ۰۴:۳۰ ۲۳:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
چهارشنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ به عبارت دیگر - گفت‌وگو با محسن کدیور
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ تاریخ جهان
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲.۳۰ چشم‌انداز بامدادی*
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳.۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴.۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ ۳۷ درجه
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶.۳۰ عبدالکریم سروش - معرفت و مدارا
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸.۰۰ تماشا
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸.۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹.۳۰ #شما (بازپخش)
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ تاریخ جهان
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ صفحه ۲
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ شیادها
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳.۰۰ کلیک
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۸:۳۵ ۱۸:۳۵ ۱۹:۰۵ ۱۴.۱۰ داستان زندگی
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ #شما *
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶.۰۰ بلور بنفش
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۱:۴۰ ۱۶.۴۰ اعماق شبکه تاریک*
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸.۳۰ دنیای ما - قاچاقچیان شامپانزه
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ خبر
۰۰:۰۵ ۰۰:۰۵ ۰۰:۳۵ ۱۹:۳۵ آپارات - فانوس گلستان
۰۱:۰۵ ۰۱:۰۵ ۰۱:۳۵ ۲۰:۳۵ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۰۲:۰۵ ۰۲:۰۵ ۰۲:۳۵ ۲۱:۳۵ تاریخ جهان
۰۳:۰۵ ۰۳:۰۵ ۰۳:۳۵ ۲۲:۳۵ #شما (بازپخش)
۰۳:۳۵ ۰۳:۳۵ ۰۴:۰۵ ۲۳:۰۵ صفحه ۲
۰۴:۰۵ ۰۴:۰۵ ۰۴:۳۵ ۲۳:۳۵ مرور خبرها (بازپخش)
پنجشنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ بلور بنفش
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ تاریخ جهان
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲.۳۰ چشم‌انداز بامدادی*
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳.۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴.۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ ماموریت مرگ آفرین - از شمالگان تا جنوبگان
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶.۳۰ ناپلئون
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸.۰۰ صفحه ۲
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸.۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹.۳۰ #شما (بازپخش)
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ تاریخ جهان
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ دنیای ما - قاچاقچیان شامپانزه
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱.۳۰ داستان زندگی
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳.۰۰ غذاهای نیم ساعته جِیمی
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴.۰۰ به عبارت دیگر؛ گفت‌وگو با محسن کدیور
۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴.۳۰ خبر
۱۹:۰۵ ۱۹:۰۵ ۱۹:۳۵ ۱۴.۳۵ موسیقی با جولز هالند
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶.۰۰ بلور بنفش*
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۱:۴۰ ۱۶.۴۰ شیادها*
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷.۳۰ خبر
۲۲:۰۵ ۲۳:۰۵ ۲۲:۳۵ ۱۷.۳۵ صفحه ۲ آخرهفته *
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸.۳۰ خبر
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۲۴:۰۰ ۱۹.۰۰ تماشا
۲۴:۰۰ ۲۴:۰۰ ۲۴:۳۰ ۱۹.۳۰ خبر
۲۴:۰۵ ۲۴:۰۵ ۲۴:۳۵ ۱۹.۳۵ عبدالکریم سروش - معرفت و مدارا
۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۲۰.۳۰ پرگار - انقلاب اکتبر
۰۰:۵۰ ۰۰:۵۰ ۰۱:۲۰ ۲۱:۲۰ تاریخ جهان
۰۱:۵۰ ۰۱:۵۰ ۰۲:۲۰ ۲۲:۲۰ مرور خبرها (بازپخش)
۰۲:۲۰ ۰۲:۲۰ ۰۲:۵۰ ۲۲:۵۰ کلیک
۰۲:۵۰ ۰۲:۵۰ ۰۳:۲۰ ۲۳:۲۰ مرور خبرها (بازپخش)
جمعه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ کلیک
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ صفحه ۲ آخرهفته
۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ تاریخ جهان
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲.۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳.۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۰۹:۳۰ ۰۹:۳۰ ۱۰:۰۰ ۰۵.۰۰ به عبارت دیگر؛ گفت‌وگو با محسن کدیور
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ تماشا
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶.۳۰ اعماق شبکه تاریک
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸:۰۰ کلیک
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸.۳۰ صفحه ۲ آخرهفته
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹.۳۰ دنیای ما - قاچاقچیان شامپانزه
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰.۰۰ تاریخ جهان
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ ماموریت مرگ آفرین - از شمالگان تا جنوبگان
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ پرگار - انقلاب اکتبر
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳.۰۰ دیدبان
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴.۰۰ ناپلئون
۱۹:۲۰ ۱۹:۲۰ ۱۹:۵۰ ۱۴.۵۰ خبر
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵.۰۰ غذاهای نیم ساعته جِیمی
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱.۰۰ ۱۶.۰۰ کلیک
۲۱.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۱.۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۱.۰۵ ۲۱.۰۵ ۲۱.۳۵ ۱۶.۳۵ آپارات - ناواضح
۲۲.۰۵ ۲۲.۰۵ ۲۲.۳۵ ۱۷:۳۵ خبر
۲۲:۱۰ ۲۲:۱۰ ۲۲.۴۰ ۱۷:۴۰ تماشا
۲۲:۳۵ ۲۲:۳۵ ۲۳:۰۵ ۱۸:۰۵ دنیای ما - قاچاقچیان شامپانزه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ خبر
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ بلور بنفش
۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰ خبر
۰۰:۰۵ ۰۰:۰۵ ۰۰:۳۵ ۱۹:۳۵ موسیقی با چولز هالند
۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰ صفحه ۲ آخرهفته (بازپخش)
۰۱:۳۰ ۰۱:۳۰ ۰۲:۰۰ ۲۱.۲۵ تاریخ جهان
۰۲:۳۰ ۰۲:۳۰ ۰۳:۰۰ ۲۲.۲۵ مرور خبرها (بازپخش)
۰۳:۰۰ ۰۳:۰۰ ۰۳:۳۰ ۲۲:۵۵ دیدبان