Trump filmed 'rehearsing' speech in car
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وقتی دونالد ترامپ برای سخن‌رانی‌اش راهی کنگره شد، دوربین‌های خبرگزاری‌ها برای دقایقی تصویر او را گرفتند که داشت در خودرو آخرین تمرین‌هایش را برای ادای این نطق می‌کرد.

وقتی دونالد ترامپ برای سخن‌رانی‌اش راهی کنگره شد، دوربین‌های خبرگزاری‌ها برای دقایقی تصویر او را گرفتند که داشت در خودرو آخرین تمرین‌هایش را برای ادای این نطق می‌کرد.

موضوعات مرتبط