شیرازه (۱۱): زبان شعر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیرازه (۱۱): زبان شعر

در یازدهمین بخش رشته‌برنامه‌های شیرازه امسال که به زبان اختصاص دارد، سام فرزانه به سراغ زبان شعر رفته است. ‏

شعر فارسی از ارکان اصلی زبان فارسی است که تاثیر بسیاری بر ساختار زبان فارسی گذاشته. ‏