شیرازه (۱۳): فارسی بیرون مرز
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیرازه (۱۳): فارسی بیرون مرز

حفظ زبان مادری بعد از مهاجرت یکی از دغدغه های مهاجران از هر نژاد و کشوری است. ‏

در آخرین برنامه از فصل چهارم شیرازه امسال از سام فرزانه آموزش زبان فارسی در مهاجرت مورد بررسی قرار می‌گیرد. ‏