گفتگوی آپارات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی آپارات

گفتگوی برنامه آپارات با محمدعلی طالبی سازنده فیلم 'کیسه برنج' را اینجا تماشا کنید.