دخالت برتیانیا در جنگهای خارجی چه تاثیری بر ناامنی داخلی دارد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دخالت بریتانیا در جنگ‌های خارجی چه تاثیری بر ناامنی داخلی دارد؟

جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، حزب مخالف دولت در بریتانیا، می گوید، حملات تروریسیتی و ناامنی در این کشور، می تواند از دخالتهای خارجی بریتانیا درجنگهای بین المللی نشات گرفته باشد. او خواهان کمتر شدن نقش بریتانیا در منازعات بین المللی شد.

یاسمین میظر، سردبیر نشریه کریتیک در آگسفورد، به فرناز قاضی زاده در چشم انداز بامدادی گفت، اینها همه واکنشی است به این پرسش که چرا این همه کشور و امکانات نتوانسته اند جلوی حملات افراطیون را بگیرند.

چشم رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس های رادیویی و ماهوارهای پخش می شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.