حملات مسلحانه در تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.