به عبارت دیگر:سوال‌های دشوار پیش روی شخصیت‌های مهم