جدول برنامه به عبارت دیگر

جدول پخش برنامه به عبارت دیگر
به وقت ایران به وقت افغانستان به وقت تاجیکستان به وقت گرینویچ
شنبه - تکرار ۳۰ : ۱۴ ۳۰ : ۱۴ ۰۰ : ۱۵ ۰۰ : ۱۱
یکشنبه - تکرار ۳۰ : ۰۲ ۳۰ : ۰۲ ۰۰ : ۰۳ ۰۰ : ۲۳
دوشنبه - تکرار ۳۰ : ۱۱ ۳۰ : ۱۱ ۰۰ : ۱۲ ( ظهر ) ۰۰ : ۰۸
۰۰ : ۲۲ ۰۰ : ۲۲ ۳۰ : ۲۲ ۳۰ : ۱۸
سه‌شنبه - پخش اول ۳۰ : ۱۷ ۳۰ : ۱۷ ۰۰ : ۱۸ ۰۰ : ۱۴
چهارشنبه - تکرار ۳۰ : ۰۳ ۳۰ : ۰۳ ۰۰ : ۰۴ ۰۰ : ۰۰ ( نیمه شب )
پنج‌شنبه - تکرار ۳۰ : ۱۷ ۳۰ : ۱۷ ۰۰ : ۱۸ ۰۰ : ۱۴
جمعه - تکرار ۳۰ : ۰۸ ۳۰ : ۰۸ ۰۰ : ۰۹ ۰۰ : ۰۵