شکایت بی‌بی‌سی از ایران ‌به سازمان ملل برای آزار و اذیت کارکنان بخش فارسی

بی‌بی‌سی می‌گوید، کارکنان بخش فارسی این رسانه سال‌هاست که تحت بازجویی و آزار و اذیت مداوم از طرف حکومت ایران هستند و به همین دلیل بی‌بی‌سی به سازمان ملل شکایت کرده است. بی‌بی‌سی از طرف کارکنان خود در بخش فارسی بی‌بی‌سی شکایتی را با قید فوریت به دیوید کی، گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده ارائه داده است. این شکایت به عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم تقدیم شده است که گفته امروز در سخنانش در سازمان ملل نگرانی خود را از آزار و اذیت کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌های آنها ابراز خواهد کرد. کسری ناجی گزارش می دهد.