«تصرف» دختران، یکی از شیوه‌های ازدواج اجباری در افغانستان

یکی از شیوه‌های ازدواج اجباری و به نوعی، «تصرف» دختران در برخی مناطق افغانستان، تیراندازی پشت خانه دختر است. هرچند در سال‌های اخیر این رسم کمرنگ شده؛ اما در برخی نقاط دور‌دست، هنوز هم از این شیوه استفاده می‌شود.

آریا احمدزی به این موضوع نگاهی انداخته‌است.