برخورد مجلس افغانستان با سوء استفاده برخی از نمایندگان

رئیس مجلس افغانستان پذیرفته که پولهایی را که برای مصارف شخصی استفاده کرده، بازگرداند. بر اساس تصمیم هیئت حقیقت‌یاب مجلس، نایب اول و دو عضو دیگر مجلس هم به دلیل ورود «شبانه و غیرقانونی» به استودیوی تلویزیونی مجلس، برای مدتی از حضور در جلسات مجلس محروم شدند.

اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.