Fox catches rabbit, then eagle swoops in
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نزاع روباه و عقاب بر سر خرگوش

گردش‌گران در ایالت واشنگتن آمریکا موفق شده‌اند نزاع یک روباه نارنجی با عقابی سر سفید بر سر یک خرگوش را بروی دوربین ثبت کنند.

این تصاویر در پارک جنگلی سن خوآن در ایالت واشنگتن واقع در شمال‌غرب آمریکا ضبط شده است.