گفتگوی آپارات

گفتگوی آپارات

گفتگوی آپارات با عسل باقری نشانه‌شناس از فرانسه، امید شمس پژوهش‌گر مطالعات فرهنگی، وریا امیری پژوهش‌گر فلسفه هنر و علی هندسی پژوهش‌گر دگرگونی آب و هوا، هر سه از لندن را اینجا ببینید.