فرکانس جدید تلویزیون فارسی بی بی سی

فرکانس تلویزیون فارسی بی بی سی روی ماهواره هاتبرد تغییر کرد. از این پس می توانید این شبکه را روی فرکانس ۱۲.۲۴۵ گیگا هرتز ، ترانسپوندر ۷۷ ، پولاریزاسیون افقی (Horizental) ببینید.

در همین حال، تلویزیون ما بر روی ماهواره یوروبرد دو (عرب ست) قابل دریافت است. تمامی فرکانس های برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی بر روی ماهواره های مختلف را در جدول زیر ببینید: