به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با سِر ریچارد دالتون Sir Richard Dalton

بعد از مذاکرات پنج کشور قدرتمند جهان با ایران در ژنو، امیدواری برای حل مسایلی که کشورهای غربی حول برنامه های هسته ای ایران دارند بیشتر شد. ولی امیدواری برای آینده دراز مدت تر روابط این کشورها با ایران در چه حدی است؟ سِر ریچارد دالتون (Sir Richard Dalton)، مهمان برنامه به عبارت دیگر، نظرات مشخصی در اینباره دارد. او در برهه مهمی از تحولات سیاسی ایران نماینده کشورش در تهران بود. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۱۰/۲۰