به عبارت دیگر: گفتگو با فضل احمد معنوی

به عبارت دیگر: گفتگو با فضل احمد معنوی

فضل احمد معنوی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، رئیس جدید کمیسیون انتخابات افغانستان است. او می گوید از قدرت رسانه ها برای برملا کردن هر گونه تقلب در انتخابات آینده مجلس این کشور استفاده خواهد کرد و قول داده است که انتخابات مجلس آزاد و عادلانه باشد. در حالیکه هنوز اما و اگرهای زیادی در مورد امکان اعمال نفوذ در روند انتخابات وجود دارد و معلوم نیست چه تغییراتی قرار است در سطوح اجرایی این کمسیون صورت گیرد، وعده های او تا چه حد تحقق پذیر است؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۴/۲۷