به عبارت دیگر

"به عبارت دیگر" برنامه ایست هفتگی که در آن هر بار با یک شخصیت سرشناس فارسی زبان و غیر فارسی زبان گفت‌وگو می‌شود و سوال‌های سختی پیش روی آنها گذاشته می‌شود. پخش اول این برنامه روزهای سه شنبه است و در ساعت‌های مختلف در روزهای دیگر هففته تکرار می‌شود.