به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با فرخ نگهدار

فرخ نگهدار، مهمان برنامه به عبارت دیگر، در سال های آخر دهه ۱۳۴۰ شمسی الگوی جوان های آرمانگرا و انقلابی در ایران بود. او یکی از بنیانگذاران سازمان چریکهای فدایی خلق است که اعضایش در اوایل سال های ۱۳۵۰ شمسی، به امید تهییج مردم به شورش انقلابی علیه حکومت شاه، دست به جنگی چریکی می زدند. او که حالا عمرش از ۶۰ سالگی گذشته است نظر متفاوتی به تحولات اجتماعی دارد. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۶/۰۱