به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با خلیل الله زمر

۳۰ سال پیش در چنین روزهایی نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طریق زمین و هوا وارد افغانستان شدند، و این به زعم کارشناسان سیاسی، سرآغاز فروپاشی نظام سوسیالیستی در شوروی بود. خلیل الله زمر، مهمان برنامه به عبارت دیگر، که خود از رهبران حزب دمکراتیک خلق افغانستان و سوسیالیست و از طرفداران شوروی بود، در آن هنگام از طرف رفقایش به زندان افتاد بود، چون با زمینه سازی برای کودتایی که منجر به ورود نیروهای شوروی به افغانستان شد و به دست حزب او صورت گرفت مخالفت کرده بود. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۱۲/۲۹