محاکمات انقلابی: اجرای عدالت یا انتقامجویی؟

محاکمات انقلابی: اجرای عدالت یا انتقامجویی؟

دادگاه حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، یک بار دیگر سوالی قدیمی را پیش کشیده است: با میراث به جای مانده از یک نظام دیکتاتوری چه باید کرد؟ 222 سال پیش، انقلابیون فرانسه که سودای برپایی نظامی دموکراتیک را در سر می پروراندند، در جستجوی عدالت، حاکمان پیشین را از دم تیغ گذراندند و گیوتین شد نماد عدالت انقلابی. بیش از یک و نیم قرن طول کشید تا طرفداران انقلاب در گوشه و کنار جهان به این نتیجه برسند که عدالت انقلابی لزوما به دموکراسی و برپایی حکومتی بهتر نمی انجامد. و به این ترتیب، ایده "ببخش اما فراموش نکن" متولد شد. در برنامه امروز، روند رسیدگی به اتهام های حسنی مبارک را در پرتوی تجربه به جا مانده از انقلاب های پیشین بررسی می کنیم، همراه با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/08/16