پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ فناوری برای افراد مسن

این هفته نگاهی داریم به فناوری‌هایی که به افراد مسن کمک می‌کنند تا در سال‌های دراز پیش رو کماکان مستقل بمانند و نیازی به کمک دیگران نداشته باشند و نگاهی داریم به ساختمانی که احساسش را بروز می‌دهد.