دونده زن خارجی: "این همه راه نیامده‌ام که ده کیلومتر دور دریاچه بدوم"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دونده زن خارجی: "این همه راه نیامده‌ام که ده کیلومتر دور دریاچه بدوم"

این ویدئو را یکی از مخاطبان ما از ماراتن بین المللی تهران فرستاده است و نوشته است دوندگان خارجی از منع شرکت زنان در مسابقه دوی ۴۰ کیلومتر ناراضی بودند. شما هم تصاویرتان را به پیامگیر تلگرام ما بفرستید