روز سالمندان یا مبارزه با سن گرایی

روز سالمندان یا مبارزه با سن گرایی

یکی ازدستاوردها و موفقیت های زندگی مدرن داشتن عمر طولانی تر است.امروز روز جهانی سالمندان با شعار مبارزه با تبعیض سنی است. به گفته فعالان مبارزه با تبعیض سنی، این واژه به تمام زبانهای دنیا ترجمه نشده و در برخی از نقاط جهان هم تعریف درستی برایش وجود ندارد. خالی کردن ذهن از قضاوت و نداشتن ذهنیتی خاص برای برخورد با افراد، به دلیل سن اشان یکی از اهداف مبارزه با تبعیض سنی است.

آناهیتا شمس پای صحبت یک سالمند ایرانی مقیم لندن نشسته است.