از غرب تا شرق حلب؛ از بهشت تا جهنم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از غرب تا شرق حلب؛ از بهشت تا جهنم

دولت سوریه با انتشار یک ویدئوی تبلیغاتی، غرب حلب را به تصویر کشیده. زندگی در غرب حلب آن جور که دولت سوریه تصویر کرده، با شرق آن شهر چه فرقی دارد.

محمد امینی گزارش می دهد.