شکست رهبر کاتولیک های جهان در سفرهای قفقاز

شکست رهبر کاتولیک های جهان در سفرهای قفقاز

سفر رهبر کاتولیک های جهان به گرجستان و آذربایجان با استقبال سردی مواجه شده. پاپ فرانسیس امیدوار بود بتواند یخ روابط با کلیسای ارتدوکس گرجستان را بشکند. این سفر ۱۷ سال بعد از سفر پاپ ژان پل دوم انجام شد. اما تحریم سنگین مراسم مذهبی پاپ فرانسیس از سوی ارتدوکس ها، جای چندانی برای خوش بینی درباره موفقیت سفر او به منطقه قفقاز باقی نگذاشت.

محمد امینی گزارش می دهد.