ارتش بریتانیا در راه حذف مسئولیت حقوق بشری در زمان جنگ؟

در بریتانیا، دولت طرحی را آماده می کند تا جلوی تعقیب قضایی ارتش بریتانیا در پرونده های حقوق بشری را بگیرد. ارتش این کشور در جنگهای اخیری که در آنها شرکت داشته، با صدها پرونده در دادگاههای بریتانیا مواجه شده و حدود دویست میلیون پوند به قربانیان غرامت پرداخته. حالا دولت بریتانیا می گوید این طرح، از ارتش بریتانیا در مقابل شکایت های دردسرساز دفاع خواهد کرد.

محمد امینی گزارش می دهد.