٨ روز تا انتخابات آمریکا؛ کلینتون کماکان پیشتاز

در ویژه‌برنامه شمارش معکوس انتخابات آمریکا در چشم‌اندازی بامدادی به صورت روزانه نگاهی می‌اندازیم به تازه‌ترین نظرسنجی‌ها.