اتحادیه اروپا چطور شکل گرفت؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتحادیه اروپا چطور شکل گرفت؟

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بسیاری از خبرهای این کشور را تحت الشعاع قرار داده است؛ از سقوط ارزش پوند گرفته تا وضعیت سیاسی. خروج بریتانیا برآینده این اتحادیه هم تاثیر خواهد داشت. اما این اتحادیه چگونه شکل گرفت؟ نگین شیرآقایی در آخرین قسمت از گزارشهایش به آلمان رفته و در شهربازی اروپا تلاش کرده که به این سوال جواب دهد