نگاه خاورمیانه‌ای ها به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاه خاورمیانه‌ای ها به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

در خاورمیانه و کشورهای عربی شاید بیش از هر جای دیگری در جهان چشمها به نتیجه انتخابات آمریکا دوخته شده باشد. مردم این منطقه سیاست های آمریکا را به شدت در سرنوشت خود موثر می دانند و در صدر برنامه های سیاست خارجی هر دو نامزد انتخاباتی هم مسائل خاورمیانه قرار داشت.دیدگاههای کارشناسان و مردم را در خاورمیانه در گزارش مهرداد فرهمند از قاهره ببینید.