بار سنگین خانه داری بر دوش مادران شاغل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بار سنگین خانه داری بر دوش مادران شاغل

امشب در اولین شب هفته صد زن، در باره مادران شاغل صحبت می کنیم، زنانی که در سراسر جهان هم به کارهای بیرون از منزل مشغولند هم اغلب کارهای خانه و بچه داری را انجام می دهند.این درحالیست که چنانچه مردی کار خانه را انجام دهد، می گوییم، در کارهای خانه به همسرش " کمک کرده". .گزارشی که الان می بینید ،می تواند برشی از زندگی خود شما باشد، شما مادر شاغل.