روایتی مصور از زندگی دو زن شاغل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روایتی مصور از زندگی دو زن شاغل

از شما زنان شاغل خواسته بودیم که تصاویر یک روز از زندگی خود را برای ما بفرستید. تصاویر زیادی دریافت کردیم. زندگی دو زن شاغل را می بینیم که از روز خود با گوشی موبایلشان تصویر گرفته‌اند.